Neem contact op voor rechtshulp in Groningen

Home

Contactgegevens

Wilt u meer weten over Advocatenkantoor Nieuwe Ebbingestraat, vrijblijvend informatie aanvragen of meteen een afspraak maken voor een oriënterend gesprek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
U gebruikt daarvoor het onderstaande formulier of belt ons op: 050 - 312 29 45.

Contactgegevens

050 - 312 29 45

info@aknieuweebbingestraat.nl

Nieuwe Ebbingestraat 45

    9712 NE Groningen

Postbus 1509

9701 BM Groningen

Fax: 050 - 312 12 99

Routebeschrijving

 

Openingstijden

Maandag - Donderdag 09:00 - 13:00 13:30 - 17:00

Vrijdag 09:00 - 12:30 13:30 - 17:00

Zaterdag - Zondag Gesloten

Bereikbaarheid

Met het openbaar vervoer is het kantoor vanaf het treinstation Groningen binnen 10 minuten te bereiken met de buslijnen 5, 11, 52 en 61.

Parkeermogelijkheden

In de nabije omgeving is voldoende parkeerruimte (parkeervakken en -garage op het Boterdiep; parkeergarage Ossenmarkt).

PRIVACYSTATEMENT ADVOCATENKANTOOR NIEUWE EBBINGESTRAAT

Advocatenkantoor Nieuwe Ebbingestraat (AKN) is een samenwerkingsverband van de maatschap Advocatenkantoor Nieuwe Ebbingestraat en mr. E. Ebes.

 

AKN moet voor het verrichten van haar werkzaamheden regelmatig persoonsgegevens verzamelen, met name van cliënten. AKN respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of die zij anderszins verkrijgt, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkenen waarvan AKN persoonsgegevens verwerkt.

 

AKN verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Te denken valt aan de volgende doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • innen van declaraties;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • werving en selectie (sollicitatie).

AKN verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van cliënten, tegenpartijen en derden;
  • BSN van cliënten. Bij vreemdelingen ook het V-nummer. Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, tevens het BSN of het V-nummer van de wederpartij of derden;
  • uitsluitend indien noodzakelijk: gegevens over het geloof, etnische afkomst, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, enzovoort. Deze gegevens zijn vaak van belang in asielprocedures. Indien noodzakelijk worden ook medische gegevens verwerkt. Dat is bijvoorbeeld nodig in procedures voor uitstel van vertrek, ter verkrijging van een verblijfsvergunning voor medische behandeling, of in procedures op grond van bijvoorbeeld de ziektewet, de WAO of de WIA. Al deze gegevens zullen uitsluitend in overleg met, en met toestemming van de betrokkenen worden verzameld. Meer in het algemeen geldt dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt als ze zijn verstrekt door de cliënt, of met diens toestemming zijn opgevraagd. Persoonsgegevens van tegenpartijen of derden kunnen ook worden verwerkt indien zij niet door de betrokken zijn verstrekt, maar uitsluitend indien dat noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van een cliënt.
  • andere persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de cliënt er mee heeft ingestemd.

De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is over het algemeen de uitvoering van een overeenkomst tussen AKN en een cliënt. Daarnaast kan de grondslag gelegen zijn in wettelijke verplichtingen, of een gerechtvaardigd belang.

 

AKN deelt persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doelen. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat (meestal zal dat overigens een andere advocaat van AKN zelf zijn), het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van AKN, maar ook aan  het verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Indien AKN gebruik maakt van de diensten van andere bedrijven om gegevens te verwerken, dan zorgt AKN dat er verwerkersovereenkomsten worden gesloten die garanderen dat deze bedrijven ten minste voor de zelfde mate van beveiliging en vertrouwelijkheid zorg dragen.

 

Daarnaast kan AKN persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

AKN hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

AKN bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij AKN aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken kunt u richten aan:

 

Mr. B.H. Werink
Postbus 1509
9701 BM Groningen
050 - 312 29 45
info@aknieuweebbingestraat.nl

 

Ook bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met mr. B.H. Werink.